VÝSTAVA: 160 let dobrovolných hasičů v Hostinném
10.5.2024

VÝSTAVA: 160 let dobrovolných hasičů v Hostinném

 
Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 10. května 2024 od 17:00 hod. ve Františkánském klášteře v Hostinném.  Výstava bude poté k vidění do konce října 2024, dle otevírací doby muzea.

odkaz na facebookovou událost:
www.facebook.com/events/342127975519665/Z historie dobrovolných hasiču v Hostinném

  Slovo dalo slovo a v roce 1862 se dala dohromady skupina mladých odvážných mužů z Hostinného, aby pod patronací místního vysoce váženého pána Jindřicha Lorenze, který za své zásluhy o rozvoj průmyslové výroby v Hostinném získal šlechtický titul a přídomek „ Ritter von Riesenstadt “, začala pěstovat tělesnou činnost zaměřenou na rozvoj síly a připravenost mládeže na pomoc městu Hostinné při živelných katastrofách. Město Hostinné bylo druhým městem v česko-německém pohraničí, kde byl takový spolek ustanoven. Předstihlo jej pouze město Liberec, kde byli hasiči pouze o pár měsíců rychlejší. Tak se stalo, že hostinští hasiči přicházejí v úvahu jako druzí nejstarší v českém pohraničí. Svoji roli v tom jistě sehrál i rychle se rozvíjející papírenský průmysl ve městě, spojený s mnoha požáry.

  Ustavující schůze výše uvedeného tělocvičného spolku v Hostinném se konala 1. října 1862. Podnět k založení dal pan Vilém Lorenz, který ještě s několika pražskými cvičenci uspořádal společnou jízdu do Litoměřic. Hned v prvních dnech se do spolku přihlásilo celkem 49 mladých mužů z Hostinného. Krátce nato, dne 18. října 1862, se konala volba výboru spolku, ze které vzešel coby předseda a spolkový inspektor pan Jindřich Lorenz a jednatel Dr.Schwarz. Počátkem listopadu téhož roku byly schváleny spolkové stanovy a předloženy politickému zemskému úřadu ke schválení, což se brzy stalo.


  Pro založení hasičstva v Hostinném jako takového byl však rozhodující rok 1864. V květnu tohoto roku se zúčastnila 16-ti členná delegace spolku svěcení praporu německých hasičů v Praze a při této příležitosti vznikla z podnětu předsedy spolku myšlenka na pořízení vlastního spolkového praporu. Na členské schůzi konané dne 6. července 1864 bylo jednohlasně rozhodnuto pořídit černo-červeno-zlatý spolkový prapor. Spolku jej věnoval starosta města a 28. srpna se na náměstí před radnicí konalo za velké účasti občanstva z Hostinného a okolí jeho předání a vysvěcení. Předání bylo střídavě doprovázeno mluveným slovem a zpěvem městského pěveckého spolku. Do tohoto období patří také počátky snah, které vedly k pozdějšímu oficiálnímu založení spolku hasičů. Protože později začala chybět řádná síla k vedení cvičení a to začalo ochabovat, bylo nutno přijmout za své činnosti, které byly v této době uplatňovány již v jiných městech v Čechách a hlavně pak v Liberci. Jednalo se o činnosti čistě hasičského a záchranného charakteru. A tak se stalo, že v Hostinném byl původně tělocvičný spolek přeměněn po vzoru Liberce na spolek hasičský. Hasičství bylo přijato jako hlavní spolkové poslání. O tom svědčí i přípis tehdejšímu městskému zastupitelstvu ze dne 18. listopadu 1864 s číslem 434, který pojednává o změně zakládací listiny ve smyslu změny poslání spolku. Tato skutečnost byla představiteli města vzata na vědomí s přáním, aby činnost hasičstva vstoupila co nejdříve do života. Tak byl založen spolek dobrovolných hasičů v Hostinném. V té době čítal již 190 členů. Velitelem byl jmenován pan Josef Fischer a jeho zástupcem Karl Staudt (velmi známý člen hasičstva, který se postupem času propracoval až na zemský hasičský inspektorát v Praze).


Tomáš Anděl